Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Avveckla och avregistrera bolag i Sverige

Hur går du till väga för att avveckla och avregistrera bolag i Sverige? Nedan följer en enkel genomgång gällande avveckling och avregistrering av bolag i Sverige.

Avregistrera aktiebolag

När ett företag går i konkurs eller väljer att påbörja en frivillig likvidation är det representerat av dess styrelse och verkställande direktör (VD) till dess att en likvidator har utsetts. I de flesta fall är det Bolagsverket som beslutar vem som blir likvidator för ett aktiebolag. Dock kan styrelsen föreslå en likvidator vid en frivillig likvidation. Denne prövas då av Bolagsverket.

Efter det är företaget representerat av likvidatorn, som ersätter styrelsen och VD, och utför likvidationen av aktiebolaget tills det att det är upplöst.

Frivillig likvidation beslutas om vid en bolagsstämma. Bolagsstämman beslutar om likvidation ska vara omedelbar eller på ett visst datum.

Likvidation kan också beslutas av en domstol eller Patent-och registreringsverket, i vilket fall det kallas tvångslikvidation.

Beslut om likvidationen och avveckling av aktiebolag måste lämnas till Bolagsverket, och en avgift måste betalas.

Dokumentation om beslutet bör innehålla uppgifter om:

  • orsakerna till likvidation
  • den dag då bolaget föreslås träda i likvidation
  • den beräknade tidpunkten för utdelningen
  • uppskattad storlek distribution
  • eventuella förslag till likvidator

Verksamheten måste även avregistreras som skattesubjekt hos Skatteverket då ägarna ska avregistrera aktiebolag.

Avregistrera ekonomisk förening

Ekonomiska föreningar kan avvecklas normalt eller upplösas genom likvidation.

Detta innebär att tillgångar används för att betala skulder och eventuellt överskott fördelas i enlighet med bolagsordningen.

Föreningen kan gå i likvidation på grundval av ett beslut som fattas på bolagsstämman i föreningen, eller ett beslut av tingsrätten eller Bolagsverket. Styrelsen och verkställande direktören blir inaktiva omedelbart och ersätts av en eller flera likvidatorer.

Om en rapport om en ekonomisk förening inte har lämnats in till registreringsmyndigheten under de senaste 10 åren kan Bolagsverket välja att undersöka om föreningen fortfarande bedriver verksamhet. Om föreningen inte har någon verksamhet så avregistreras den av Bolagsverket, föreningen är därmed upplöst.

För att beslut av bolagsstämman gällande frivillig likvidation ska vara giltigt krävs det antingen:

  • att alla de som är kvalificerade att rösta i föreningen var närvarande vid bolagsstämman i föreningen och röstade för beslutet, eller
  • att föreningen fattat beslutet på två på varandra följande stämmor, den första med enkel majoritet och det andra med två tredjedels majoritet av väljarna. Om det finns skäl för tvångslikvidation, krävs det endast enkel majoritet vid bolagsstämman i föreningen.

När ett beslut har fattats måste detta anmälas till Bolagsverket som sedan kan avregistrera ekonomisk förening.

Avregistrera handelsbolag eller kommanditbolag

Likvidationer kan hanteras av bolagsmännen eller av likvidator, likvidator är en extern person som valts av tingsrätten som vanligtvis är en advokat.

Bolagets skulder betalas och verksamheten avvecklas, eventuellt överskott delas sedan upp mellan bolagsmännen enligt bolagsavtalet.

När ett beslut att gå i likvidation har fattats måste orden ”i likvidation” ingå i handelsbolagets eller kommanditbolagets officiella namn. Bolagsmännen är också skyldiga att informera Patent-och registreringsverket (PRV) om likvidationsbeslutet.

Efter likvidation ska bolagsmän, alternativt likvidator, avregistrera handelsbolag eller kommanditbolag hos Bolagsverket och det är därmed upplöst.

Avregistrera enskild firma

En enskild firma upphör att existera när dess ägare tar över alla tillgångarna i verksamheten.

Detta klassas som ett egen tillbakadragande från näringslivet och måste anmälas till skatteverket.

Tillbakadragandet måste anges i räkenskaperna, kontrolleras med avseende på tillgångar och skulder samt påverkan på deras värde. Uttagen måste bokföras senast vid utgången av månaden efter verksamheten avslutas.

Personen måste även avregistrera enskild firma hos Bolagsverket för att den ska upplösas.

Information om upphörande av verksamheten måste också skickas till Skatteverket. Skattemyndighet tar då bort det aktuella företaget från förpliktelser om moms och bolagsskatt i skatteregister.

Räkenskaperna måste stängas på normalt sätt. Bolagets skulder till leverantörer och utestående skatter ska betalas och en sista deklaration för verksamheten måste också lämnas.

Behöver du hjälp att avveckla ett bolag?

Citadellet Likvidationer AB erbjuder snabbavveckling av aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Avveckla ditt bolag snabbat och enkelt, låt oss ta hand om likvidationen!

Skicka bolagets senaste årsredovisning, samt eller alternativt aktuell resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com , och få offert på snabbavveckling aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag inom 2 timmar.


Beställ gratis offert

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23