Bolagsavveckling aktiebolag

Likvidation av ett aktiebolag har en formell process som måste följas enligt gällande lagar och regler, vid bolagsavveckling aktiebolag måste alla aktieägare samt borgenärer ges möjlighet att göra anspråk gentemot aktiebolaget innan det definitivt upplöses. Anledningen till att lagar och regler ställer så höga krav gällande detta är att det inte finns något personligt ansvar när det kommer till denna bolagsform. Styrelseledamöter och VD i ett aktiebolag har visserligen ansvar för aktiebolagets verksamhet medan aktieägare endast ansvarar för investerat kapital. Men aktiebolaget är trots det en juridisk person, när bolaget har upplösts så har även alla bolagets förbindelser samt förpliktelser upplösts. Detta betyder att varken bolaget eller dess företrädare kan hållas ansvariga för bolagets åtagande eller skulder efter det att likvidation av ett aktiebolag är slutförd.

Vad gäller vid en bolagsavveckling?

Bolagsstämma

Varje år så begär aktieägare enligt gällande regler via bolagsstämma att frivillig likvidation av aktiebolag ska inledas. I Sverige så varierar antalet likvidation av bolag något årligen men en ungefärlig uppskattning skulle vara ca 2000 – 4000 stycket fall av inledd frivillig aktiebolagsavveckling årligen.

En likvidator utses inledande som ska fördela bolagets tillgångar enligt aktiebolagets förbindelser samt förpliktelser, gentemot aktieägare och borgenärer. Likvidatorn ersätter styrelsen samt VD i aktiebolag, han tecknar därmed ensam för aktiebolaget.

Då alla kända och okända borgenärer ska ges möjlighet att göra sig hörda innan bolaget upplöses för gott, vid aktiebolagsavveckling, tar likvidationsprocessens vanligtvis 7-8 månader. Som en del av processen måste en kallelse i post och inrikes tidningar publiceras samt 6 månader passera innan nästa steg i aktiebolagsavveckling kan tas.

När 6 månader har passerat så bör likvidatorn ha en klar bild av hur bolagets tillgångar ska fördelas. Likvidatorn presenterar sedan sin slutredovisning på en bolagsstämma för aktieägarna. Återstår det kapital sedan bolagets skulder har betalats, samt likvidatorn fått arvode för nedlagt arbete, så fördelas detta mellan aktieägarna. Detta kallas för att aktiebolagets överskott skiftas ut till aktieägarna, bolagets tillgångar övergår till dess aktieägare.

Likvidatorn meddelar sedan bolagsverket att likvidation av ett aktiebolag är avslutad, aktiebolagets skulder har betalats och tillgångar fördelats. Därmed kan bolagsverket avregistrera aktiebolaget och upplösa det för gott.

Med bolagsverkets handledningstid och process för att fördela tillgångar så tar bolagsavveckling aktiebolag vanligtvis minst 7-8 månader. Den långa avvecklingsprocessen beror till störst del på avsaknad av det personliga ansvaret för aktiebolag, det är även därför processen skiljer sig från handelsbolag och kommanditbolagsavveckling.

Skatt vid likvidation av aktiebolag

Aktieägare kan även välja att sälja aktiebolaget till aktörer som jobbar med bolagsavveckling. Finns det obeskattat kapital i aktiebolaget måste då även en skalbolagsdeklaration upprättas enligt regler om skalbolag. Vid en försäljning får aktieägarna direkt tillgång till överblivet kapital i bolaget, de slipper den långa processen som lagar och regler kräver samt likvidation av aktiebolag skatt.

Maila oss resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert inom 2 timmar!