Cookies och personuppgifter hos Citadellet Likvidationer AB (GDPR)

Vi använder cookies. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.

Bakgrund
När personuppgifter behandlas har Citadellet Likvidationer AB, den personuppgiftsansvarige, en skyldighet att lämna viss information. Med anledning av detta lämnas följande information.

Citadellet Likvidationer AB:s behandling av personuppgifter
Citadellet Likvidationer AB kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. Personuppgifterna behandlas med anledning av utförandet av vårt uppdrag. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Citadellet Likvidationer AB att utföra uppdraget och är nödvändig för Citadellet Likvidationer ABs berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet. Citadellet Likvidationer AB kan även komma att behandla personuppgifter för intern redovisning. Denna behandling är nödvändig för Citadellet Likvidationer ABs berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för nämnda ändamål är bl a kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. I samband med registrering av kunden kan Citadellet Likvidationer AB även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder denne, inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

Mottagare av informationen
Citadellet Likvidationer AB är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Citadellet Likvidationer AB kan komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande, i den mån det krävs för att Citadellet Likvidationer AB ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen, eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter
Citadellet Likvidationer AB ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Citadellet Likvidationer ABs system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rättigheter såsom registrerad
Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas. I så fall har registrerade rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s k registerutdrag. Registrerade kan ha rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag så är Citadellet Likvidationer AB skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan. I bland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av dessa skäl är det inte möjligt för Citadellet Likvidationer AB att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller Citadellet Likvidationer ABs personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter.