Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Företagandet ökar men vilket stöd finns för nya företagare?

Enligt statistik från Bolagsverket bildas det ett stort antal aktiebolag årligen i Sverige, i snitt knappt 40,000 bolag per år sett till åren 2010-2014. Under samma tidsperiod avvecklades det (genom likvidation, konkurs etc) i snitt strax under 15,000 bolag per år. Antalet befintliga aktiebolag i Sverige har således ökat med i snitt 25,000 bolag per år sett till de sista fem åren.

Vi tänker här titta lite närmare på vad som döljer sig bakom dessa siffror. Företagandet ökar, men samtidigt avvecklas det ett stort antal företag – vad finns det för drivkrafter, politiska och ekonomiska initiativ och så vidare som kan förklara siffrorna?

År samt antal nyregistrerade aktiebolag enligt Bolagsverket:

2010 34 708
2011 43 959
2012 39 263
2013 39 137
2014 42 063

Nyregistrerade aktiebolag

Nyregistrerade aktiebolag 2010 -2014 enligt statistik från Bolagsverket.

 

Vem startar ett nytt aktiebolag och varför?

Det finns naturligtvis en mängd olika motiv för olika individer att starta företag, allt ifrån att man har en bra idé som man vill förverkliga till möjligheten för arbetslösa att söka en annan väg till försörjning än anställning. Faktum är att det finns en del olika statistiska siffror på var nyföretagare befinner sig i livet samt vilka motiv som driver dem till att starta företag.

I rapporten ”Det nya företagandet” från mars 2012 utförd på uppdrag av Företagarna.se framträder bilden av den nya företagaren tydligare. Rapporten är baserad på 518 företag som startade sin verksamhet under 2000-talet. Från ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv har det varit eftersträvansvärt att underlätta för arbetslösa att starta företag i stället för att de ska gå arbetslösa eller att arbetsförmedlingen ska behöva ordna en anställning åt dem. Trots detta är det enligt rapporten endast 10% av de nya företagen som är startade av tidigare arbetslösa. Den stora andelen nya bolag, hela 61%, startas istället upp av människor som har en anställning.

De största drivkrafterna till att starta ett företag är enligt rapporten:

 1. Att få bestämma över min egen tid (53%)
 2. Att få jobba med det jag vill (34%)
 3. Att få ta mina egna beslut (28%)
 4. Att förverkliga mina idéer (25%)
 5. Det är roligare än att vara anställd (19%)
 6. Att få jobba med min hobby eller passion (16%)
 7. Att tjäna mer pengar (14%)

(I undersökningen fick man välja 3 alternativ.)

Ökat nyföretagande – inte helt okomplicerat

Nyföretagandet har ökat i Sverige under 2000-talet jämfört med 1990-talet vilket är positivt. En av faktorerna bakom det ökade företagandet är troligen att man har förenklat processen för att starta företag samtidigt som det skett en attitydförändring som innebär att människor inte ser det som lika svårt eller komplicerat att starta ett företag. Exempelvis har Bolagsverket nyligen kortat ner processen för en entreprenör att bilda ett eget aktiebolag väsentligt. Bolagsverkets nya process vars syfte är att förenkla vägen till eget aktiebolag kallar de för Enkel anmälan och om alla handlingar är kompletta i anmälan så ska processen inte ta mer än fem dagar. Dock framgår det av undersökningen ”Det nya företagandet” att nyblivna företagare möter stora utmaningar när de väl startat sitt företag och bedrivit verksamheten ett tag. Hela 33% av de tillfrågade har övervägt att lägga ner företaget det senaste året! Frågan är då vilka initiativ det finns som syftar till att förenkla eller stödja nyblivna företagare när verksamheten är i full gång? Vi återkommer till detta längre fram.

År samt antal avslutade aktiebolag:
2010 – 13 178
2011 – 14 547
2012 – 14 256
2013 – 15 648
2014 – 16 621

Se även diagram nedan:

 

Avslutade aktiebolag

Antal avslutade aktiebolag 2010 – 2014. Statistik från bolagsverket.

Att driva ett eget aktiebolag består ju som alla företagare vet av flera olika moment. När man står i startgroparna till sitt företagande så ligger sannolikt en övervägande del av fokus kring affär och utveckling. Att driva ett företag handlar dock inte enbart om affärsfokus och utveckling, utan innebär även moment som rör administration, ekonomi och kontakt med myndigheter. Moment som till viss del tangerar och har likheter med de hinder för nyföretagande som myndigheter numera försöker undanröja genom exempelvis ”Enkel anmälan” hos Bolagsverket. Om den huvudsakliga drivkraften är att få bestämma över sin egen tid eller jobba med det man vill så kan alla dessa olika ”måsten” och mängden tid de tar i anspråk komma som en obehaglig överraskning.

Det finns idag en rådande uppfattning att ökat företagande är bra för Sverige och att företagande skapar arbetstillfällen, vilket leder till ett starkt fokus på att göra det enklare att starta aktiebolag. Vi ifrågasätter inte om det är bra med nyföretagande för Sverige, det är en självklarhet. Däremot kanske det vore önskvärt med en mer nyanserad diskussion kring vad denna diskurs leder till och hur den kan utvecklas till att rymma hela livscykeln för ett företag och inte bara starten. Detta är viktigt för att det inte bara ska startas upp många nya företag där flertalet avvecklas inom tre år, utan för att skapa ett gynnsamt företagsklimat där företagare får det stöd som de behöver för att driva företaget vidare och på så sätt öka tillväxten hos den stora bredden av företag, vilket på allvar skulle stärka det Svenska företagsklimatet.

Lägre ekonomiska barriärer för att starta aktiebolag

Det finns idag ett högt politiskt, ekonomiskt och arbetsmarknadspolitiskt fokus på att förenkla nyföretagande, och då talar vi inte bara om möjligheten att starta och driva en enskild firma utan även om att förenkla nystartande av aktiebolag. De senaste åren har diskussionen fokuserats mycket kring hur högt aktiekapital som ska krävas för att starta ett aktiebolag. För några år sedan sänkte man startnivån för aktiekapital för privata aktiebolag från 100 000 kr till 50 000 kr. Idag höjs röster för att sänka den nivån ytterligare, till så lågt som en krona. Vad man inte talar lika mycket om är att många aktiebolag skulle må bra av, och ha bättre förutsättningar att lyckas, om de startades upp med ett högre startkapital. Detta för att ha tillräckligt med likviditet för att täcka eventuella lagerkostnader, personal och en ordentlig marknadsföringsbudget för att nämna några få ekonomiska poster. Självklart finns det en del verksamheter som man kan starta upp utan ett stort startkapital men även dessa idéer kan kräva att du har tiden att investera om du inte ska ha ett startkapital som täcker din lön. En annan aspekt är att innovation (utveckling av produkter och tjänster) är viktig för att företag ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga samtidigt som brist på finansiering anses vara det största hindret för innovation.

Är det möjligt att jämställa rollen som egenföretagare och anställd?

En annan aspekt som lätt förbises är att även om det är enkelt att starta ett aktiebolag och framförallt enkelt att få tillgång till hjälp och rådgivning under uppstartsperioden så krävs mycket kunskap och stöd också under det fortsatta arbetet med företaget. Även om man tycker att det ska vara ”lika naturligt att vara företagare som att vara anställd” så går det inte att bortse från att det finns skillnader och kräver mer att starta och driva ett företag än att vara anställd i ett företag.

Hur ska nya företag få det stöd de behöver för att gå vidare och växa?

Frågan om hur nystartade företag ska få det stöd de behöver för att utvecklas och växa kan med fördel delas upp i två frågeställningar:

 1. Finns det några politiska initiativ för att hjälpa företag efter uppstartperioden?
 2. Vad kan företagen göra själva?

Vad finns det för politiska initiativ för att hjälpa företag efter uppstartperioden?

Ett av de största hindren för innovation i företag är enligt Tillväxtverket ”lagar och myndighetsregler”. En del av COSME, EU:s konkurrenskraftsprogram för 2014-2020 syftar till att ”Minska den administrativa bördan för företag och regelförenkling.” Vilken genomslagskraft detta kommer att få är svårt att sia om men det tyder på en vilja att hjälpa företagare med något som uppenbarligen uppfattas som ett stort problem.

Vårbudget

I vårbudgeten 2015 satsas 226 miljoner kronor i en ”näringspolitisk offensiv”

I årets vårbudget satsas redan under 2015 226 miljoner kronor i en ”näringspolitisk offensiv”, vilken innefattar:

 • Nya och växande företags finansiering, 71 miljoner kronor (till Almi företagspartners verksamhet)
 • Stärkt innovationsklimat, 50 miljoner kronor (för innovationsfrämjande åtgärder genom Innovationsrådet)
 • Exportoffensiv, 105 miljoner kronor

Vidare ska man investera minst 315 miljoner kronor årligen 2016-2019.

Vad kan företagen göra själva?

Det första steget för att skapa ett bärkraftigt företag är att starta företaget på ett väl genomtänkt sätt. Det är klart fördelaktigt att sätta upp en genomarbetad affärsplan. Det finns många checklistor på nätet man kan ta hjälp av för att förbereda sig. Här har vi sammanställt några olika steg som du bör ha tänkt igenom innan du startar företaget. Beroende på vad det är för verksamhet du planerat så kan det vara nyttigt att testa din idé innan du går ”all in”. Här kan du läsa några exempel på hur du testar din idé på Blocket och Instagram.

Att söka samarbeten med andra företag har visat sig vara en framgångsrik strategi. Enligt en ny undersökning från Tillväxtverket så ökar innovationen genom samverkan mellan företag. Företag i samverkan tar fram mer nya tjänster och produkter än företag som inte samverkar med andra företag.

Att även planera för delar av företagandet som inte är kopplat till affär och att vara väl insatt i dessa, exempelvis ekonomi och administration är en viktig del för att säkerställa framgång och fokus på lång sikt.

starta aktiebolag

Att bestämma över sin egen tid är en stark drivkraft för att starta aktiebolag, men när man väl startat ett företag så kommer företaget att diktera din tid.

Att få bestämma över min egen tid och jobba med det jag vill är de två starkaste drivkrafterna för att starta ett företag enligt undersökningen som nämndes tidigare. När man väl startar ett företag så kommer de flesta att inse att företaget dikterar tiden och detta att driva eget företag innebär en mängd olika oönskade men nödvändiga kringaktiviteter, det må vara administration, bokslut, kundkontakt, lagerinventering, datasupport, kundsupport, jaga in fakturor eller andra av den myriad olika uppgifter som finns i ett företag. Det kanske går lysande för ditt företag eller kanske du tvingas avveckla aktiebolaget av en eller annan anledning inom två år. Det är inte lätt att starta och driva ett företag men det är ett givande äventyr, det kan vara fantastiskt roligt, inkomstbringande och givande på många olika sätt, så oavsett om du lyckas eller inte så är du en stor erfarenhet rikare!

Resurser:
http://www.vinnova.se/sv/
https://www.verksamt.se/

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23