Snabbavveckling - 1Maila oss en resultat- och balansrapport

För att vi ska kunna värdera ditt bolag och göra en snabbavveckling måste vi veta bolagets finansiella ställning. Det enklaste sättet för oss att värdera bolagets ställning på är att du mailar oss en aktuell resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com. Har du inte tillgång till en aktuell resultat- och balansrapport i dagsläget så kan du maila oss en årsredovisning alternativt ett organisationsnummer, då får du en preliminär offert av oss.

 

Snabbavveckling - 2Offert på snabbavveckling

När vi har tagit del av ditt bolags ställning antingen via resultat- och balansrapport eller via organisationsnummer så återkommer vi snabbt med en offert. Vårt mål är att förutom vänligt bemötande och förstklassig service även ha ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande.

Offerten som du får av oss innehåller inga ”överraskningar”, den täcker allt (inklusive bolagsverkets avgifter). I samband med att vi mailar offerten, så mailar vi även en lista på det material vi kommer att behöva för att slutföra köpet av ditt bolag i det fall att offerten accepteras.

 

Snabbavveckling - 3Beslut

När du har accepterat vår offert så skickar vi dig ett mail innehållandes generalfullmakt och köpeavtal:
– Generalfullmakten behöver vi för att kunna företräda bolaget tills dess att Bolagsverket har registrerat oss som företrädare.
– Köpeavtalet reglerar villkoren för överlåtelsen av bolaget.

 

Snabbavveckling - 4Avtalspåskrift och materialinsamling

Nu måste du samla ihop allt material som vi efterfrågade i samband med att vi skickade offerten till dig. När du har fått ihop allt material så lägger du det i ett kuvert och skickar det tillsammans med det påskrivna köpeavtalet och generalfullmakten till Citadellet Likvidationer AB.

 

Snabbavveckling - 5Avslut – Sista steget för dig

När vi erhållit de efterfrågade handlingarna så går vi igenom dessa. Om materialet är komplett så skriver vi på köpeavtal och betalar ut köpeskilling för bolaget omgående. Skulle något saknas så återkopplar vi direkt till er och ber om kompletteringar.

Samma dag som vi betalar ut köpeskillingen så sätter vi bolaget i frivillig likvidation, dvs vår likvidator tillträder och styrelsen väljs ut. Bolagsverket kallar sedan på okända borgenärer i 6 månader och efter 7-9 månader upplöses bolaget när likvidationen avslutas.

För dig är affären dock redan avslutad i samband med att vi betalat ut köpeskillingen och skrivit på köpeavtal. Vi har nu fullt juridiskt ansvar för bolaget till dess att det är upplöst och avvecklat.

Avveckla bolag

Beställ gratis offert

Beställ en gratis offert för snabbavveckling genom att fylla i det enkla formuläret nedan. Vi återkommer med en mycket konkurrenskraftig offert till dig inom 2 timmar! Du kan använda formuläret nedan men det går lika bra att maila informationen till info@likvidationer.com.

Det är en fördel om du kan bifoga resultat- och balansrapport. Har du inte dessa rapporter nära tillhands kan du ange bolagets organisationsnummer så återkommer vi med en preliminär offert.

Nedan följer en redogörelse för hur det går till att snabbavveckla ett aktiebolag i egen regi

Om du inte längre vill ha kvar ditt aktiebolag så är nog din första tanke att det bara är att lägga ner bolaget? Att avsluta aktiebolaget? Helt enkelt att avregistrera det? Hur svårt kan det vara?

Tyvärr är det inte lika enkelt att avsluta eller lägga ner ett aktiebolag, som det är att starta ett. Ett lagerbolag är ju relativt enkelt fixat på 2 timmar. När det gäller avveckling av aktiebolag är det inte bara att lägga ner bolaget på dagen och sedan tro att allt är frid och fröjd. Processen är vanligtvis ganska omfattande.

Bolagsverket kan inte bara avregistrera bolaget utan du måste ta hänsyn till gällande regelverk. Det kan ta lång tid och bland annat innebära att du måste göra årsredovisningar, deklarationer och andra åtaganden som krävs, tills dess att du inte längre har ansvar för bolaget.

I teorin finns det egentligen fem olika sätt att avveckla ett aktiebolag på:

 • Likvidation
 • Försäljning
 • Fusion
 • Delning
 • Konkurs

 

Om ditt aktiebolag inte bedriver någon verksamhet, utan bara är ett vilande aktiebolag, så är väl ditt mål med avvecklingen att du skall lägga så lite tid, engagemang och pengar som möjligt? Med detta mål i åtanke så finns det egentligen bara två av de fem alternativen ovan som är relevanta.

Dessa två alternativ är ”Likvidation” och ”Försäljning”. De två olika alternativen kan faktiskt kombineras till ett ännu bättre alternativ och således maximera utfallet för att:

 • Lägga ner så lite tid som möjligt
 • Lägga ner så lite engagemang som möjligt
 • Lägga ner så lite kostnad som möjligt

 

Kombinationen heter ”snabbavveckling”. Vi återkommer till detta och mer i detalj beskriver vad det innebär lite längre fram.

Likvidation

Vi börjar med att berätta vad du måste göra för att själv försätta ditt bolag i likvidation och detaljerna däromkring. Därefter berättar vi om fördelarna med ”snabbavveckling” i jämförelse med ”din egen likvidation”.

Ägarna till ett aktiebolag har möjlighet att fatta beslut om att bolaget avvecklas genom att likvideras. Beslutet skall fattas av aktieägarna på en bolagsstämma och innebär helt enkelt att ägarna gemensamt bestämmer sig för att sätta aktiebolaget i frivillig likvidation.

Förslaget om att sätta bolaget i frivillig likvidation skall komma från styrelsen. Styrelsens kallelse till aktieägarna på bolagsstämman måste innehålla ett antal punkter:

 • Orsaken till att sätta bolaget i frivillig likvidation.
 • Från vilken tidpunkt likvidationen skall gälla.
 • Uppskattad tidpunkt då skiftet sker.
 • Uppskattad storlek på skiftesbeloppet.
 • Förslag till vem som ska vara likvidator.

 

Likvidator kan inte vara någon som är styrelseledamot i bolaget. Detta kan bara ske i undantagsfall. Det kan inte heller vara någon som har varit delaktig i aktiebolagets ledningsgrupp eller aktieägare i bolaget. Om aktiebolaget inte har någon revisor så kommer ett förslag som går ut på att utse en ledamot eller aktieägare till likvidator med all säkerhet direkt få avslag av Bolagsverket.

Det är ett antal handlingar som skall bifogas kallelsen till förslaget om frivillig likvidation:

 • Den senaste årsredovisningen.
 • Revisionsberättelse från bolagets revisor (i förekommande fall).
 • Styrelsens redogörelse av väsentliga händelser sedan den senaste årsredovisningen.
 • Skriftligt yttrande från bolagets revisor (i förekommande fall) som berör styrelsens bild och redogörelse för bolagets väsentliga händelser sedan senaste årsredovisningen.

 

När beslutet om frivillig likvidation har fattats på bolagsstämman skall detta komma Bolagsverket tillhanda så att det kan registreras. Någon måste då anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket. Denna någon är VD eller en styrelseledamot.

När man anmäler beslutet om frivillig likvidation till Bolagsverket kan man även komma med förslag på vem som ska vara likvidator.

Om man inte inkommer med ett förslag på vem som ska vara likvidator så kommer Bolagsverket att utse en likvidator till bolaget. En likvidator är inte gratis och avlönas av aktiebolaget som ska sättas i frivillig likvidation.

Likvidatorns uppgift är att se till och ansvara för att aktiebolaget blir likviderat. Om man väljer att själv utse en likvidator så är en person med juridiska, ekonomiska och administrativa erfarenheter att föredra.

Vem kan vara likvidator och vad är hans roll?

 • Likvidatorn måste vara minst 18 år.
 • Likvidatorn får inte vara i personlig konkurs.
 • Likvidatorn får inte ha näringsförbud.
 • Likvidatorn skall vara en fysisk person.
 • Likvidatorn tar över Styrelse och VD:s plats.
 • Likvidatorn blir firmatecknare.
 • Likvidatorn ansöker om kallelse på okända borgenärer via denna blankett från Bolagsverket.
 • Likvidatorn gör slutredovisning och anmälan av denna för registrering hos Bolagsverket.

 

Med rollen som likvidator följer ett stort ansvar. Ett ansvar som man inte ska ta lätt på. För att vara likvidator och lyckas med sitt uppdrag så krävs det goda kunskaper och erfarenheter som tydligt återspeglar uppgiftens komplexitet.

Nästa steg

När man har tagit sig igenom alla förberedelser som krävs inför bolagsstämman, haft stämman och fattat beslutet att sätta bolaget i frivillig likvidation så är det som tidigare nämnts dags att anmäla beslutet till Bolagsverket.

Det finns en blankett som heter ”Frivillig likvidation” som har blankettnummer 832. Samtidigt som blanketten lämnas in så måste du betala registreringsavgiften på 1.000 kr. Var noga med att ange företagsnamnet och organisationsnummer när du gör betalningen.

Det finns ett antal handlingar som du måste bifoga i samband med att du skickar in blankettnummer 832 för registrering. Dessa är:

 • Bolagsstämmoprotokoll där det framgår att beslut har fattats att sätta bolaget i frivillig likvidation.
 • Om ni väljer att själva föreslå en egen likvidator så bifoga en meritförteckning på denne som styrker den erfarenhet och kompetens som krävs för att hantera en likvidationsprocess.

 

När bolagsverket har tagit del av samtliga handlingar så gör de en granskning av dessa samt en prövning av den föreslagna likvidatorn. Har inget förslag på likvidator inkommit så utser bolagsverket en likvidator för det aktuella ärendet.

Likvidationsprocessen vid snabbavveckling

När man har kommit hit så kan man säga att man egentligen har kommit till det första steget i den riktiga likvidationsprocessen. Allt före är bara förberedande arbete för det som komma skall.

Likvidatorn tar nu över styrelsens och VD:s roll i syfte att genomföra likvidationen. Om bolaget har en revisor så har denne kvar sitt uppdrag fram till dess att bolaget är likviderat.

Likvidatorn ombesörjer att bolagets skulder betalas och städar bolaget från tillgångar (avyttrar). Man säger ofta att man ”rensar balansräkningen”. Med detta menas att det egentligen bara finns kronor och ören kvar i balansräkningen, antingen på bolagets bankkonto, skattekonto eller en kombination av de båda.

Likvidatorn kallar på okända borgenärer genom Bolagsverket, en process som tar 6 månader. Kallelsen innebär att man i Post och Inrikes Tidningar informerar om att bolaget är försatt i frivillig likvidation. Processen är till för att ge tid åt potentiella fordringsägare på bolaget att göra sig hörda. Man använder sig av blankett nummer 833 och betalar kostnaden för detta om 625 kr.

Även om bolaget är försatt i frivillig likvidation så måste sedvanliga rutiner fortgå, bolagsstämmor, redovisning, deklarationer med mera tills dess att bolaget är helt upplöst.

Kostnaderna för likvidationen skall bekostas av aktiebolaget som är försatt i frivillig likvidation. Om tillgångarna inte räcker för att hantera likvidationsprocessen och betala samtliga kostnader som uppstår under likvidationsprocessen så ska likvidatorn ansöka hos tingsrätten om att sätta bolaget i konkurs.

Slutredovisning

När de 6 månader som Bolagsverket kallar på okända borgenärer har gått ut och skulderna har reglerats så är det dags för likvidatorn att dela ut bolagets tillgångar till dess aktieägare. Detta kallas ofta för ”skiftet”.

Slutredovisningen är likvidatorns förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet samt redovisningen för hela likvidationsperioden. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en redogörelse för skiftet. Till förvaltningsberättelsen skall bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

Om aktiebolaget har skyldighet att ha revisor så ska denne revidera slutredovisningen.

Likvidatorn anmäler till Bolagsverket

Likvidatorn skall därefter anmäla för registrering att aktiebolaget är upplöst. Anmälan görs till Bolagsverket. Använd blanketten, ”Avslut av likvidation”, nr 807. Ett antal handlingar skall bifogas:

 • Vidimerad kopia av bolagsstämmoprotokoll som bestyrker att slutredovisning har lagts fram på bolagsstämman.
 • Vidimerad kopia av övergripande slutredovisning.
 • Om bolaget har krav på revisor, revisionsberättelse över slutredovisningen.
 • Bevis på att kallelse på okända borgenärer har skötts tillfredsställande.

Inte så enkelt, eller hur? Det finns ett alternativ.

När man sätter sig in i hur en likvidation och dess process fungerar så står det snart klart att det inte är en helt enkel process. Att sköta likvidationen tar lång tid, mycket kunnande och är kostsamt.

Att sälja aktiebolaget till en professionell aktör som tar över allt ansvar och likviderar bolaget i egen regi har många fördelar. Det kallas för ”snabbavveckling”. Några av fördelarna:

 1. Så fort du har sålt bolaget så tar köparen över allt administrativt och juridiskt ansvar för bolaget och dess avveckling.
  • Samma dag som du säljer bolaget så byter köparen namn och adress på bolaget, dess likvidator ersätter styrelsen.
 2. Du får betalt direkt.
  • Vid en vanlig likvidation kan du inte tillgodogöra dig bolagets kapital förrän bolaget är upplöst, en process som tar 7-9 månader.
 3. Minimalt arbete. Du behöver i princip inte göra någonting.
  • Du måste samla ihop de handlingar som köparen behöver för att kunna ta över bolaget sedan är det klart för din del
  • Om du har ordning och reda på de handlingar som behövs för att sälja bolaget så kan hela processen vara klar på 2-3 dagar.
 4. Du får bra betalt.
  • Om ditt bolag har ett eget kapital på 100.000 kr så borde du vid ett bra förslag få runt 90.000 kr för ditt bolag – och du får pengarna direkt.
  • Alla avgifter och kostnad för likvidator och upprätthållande av bolagets normala underhåll till dess att bolaget är upplöst ingår. Inga extrakostnader tillkommer.

Att sälja ditt aktiebolag till oss på Citadellet Likvidationer AB är snabbt, enkelt och tryggt. Vi tar över allt ansvar samma dag som vi förvärvar bolaget av dig och vi är måna om att ha det bästa erbjudandet på marknaden.

Maila oss resultat- och balansrapport till info@likvidationer.com så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert!

 

 


Beställ gratis offert