Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Skalbolagsdeklaration

När ni säljer ert bolag måste i de flesta fall en skalbolagsdeklaration upprättas. Citadellet Likvidationer AB upprättar denna skalbolagsdeklaration vid försäljning av bolag för likvidation till oss (även om skalbolagsbeskattning inte sker – se mera nedan). Vi hanterar all pappersexercis och ansvarar för att överlåtelse och likvidation av bolag sker i enlighet med gällande lagstiftning samt skalbolagsreglerna.

Generellt om skalbolagsreglerna

Skalbolagsreglerna tillämpas när ett skalbolag säljs. Reglernas huvudsakliga uppgift är att säkra bolagets betalning av skatt på sin vinst. Reglerna är olika beroende på om en fysisk eller juridisk person säljer bolag som omfattas av skalbolagsreglerna. Undantag finns från skalbolagsreglerna, fall då skalbolagsdeklaration inte behöver upprättas.

Fysisk person som skall sälja skalbolag:

När en fysisk person säljer skalbolag, eller andel i skalbolag, vilket resulterar i en kapitalvinst skall denna vinst beskattas som överskott av passiv näringsverksamhet (inkomstskatt plus särskild löneskatt). Med andel avses t.ex. andel i aktiebolag eller handelsbolag.

Undantag från skalbolagsbeskattning om säljaren är en fysisk person:

 • andelen är marknadsnoterad
 • likvidation eller konkurs inträffar
 • handelsbolag upplöses

Juridisk person som skall sälja skalbolag:

När en juridisk person skall sälja skalbolag, eller andelar i skalbolag, sker skalbolagsbeskattning enligt skalbolagsreglerna. Den totala ersättningen beskattas då i form av kapitalvinst. Sedan den 1 januari 2010 skall skalbolagsbeskattning ske även om det inte uppstått en någon vinst vid försäljningen av bolaget. Reglerna tillämpas sedan samma tidpunkt även när en juridisk person säljer ett handelsbolag som klassas som skalbolag.

Undantag från skalbolagsbeskattning om säljaren är en juridisk person:

 • andelen är marknadsnoterad
 • likvidation eller konkurs inträffar
 • handelsbolag upplöses

Ventil i skalbolagsreglerna

Det finns en s.k. ventil i bestämmelserna enligt vilken skalbolagsbeskattning inte sker om särskilda skäl talar emot det. Säljaren av andel skall i sin inkomstdeklaration då begära att denna ventil i skalbolagsreglerna används i form av undantagsregel.

När Skatteverket prövar en sådan begäran tittar Skatteverket på vad som föranlett försäljningen. Ett generationsskifte är ett exempel på fall när ventilen i skalbolagsreglerna skall tillämpas enligt undantagsregeln.

Om ett företag genom köp och likvidation av det köpta företaget hjälper en säljare att avveckla sitt bolag skall skalbolagsbeskattning inte heller ske. Citadellet Likvidationer AB är ett sådant företag; vi utför snabbavveckling av aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.

Att skalbolaget har betalat sina skatter kan också tala emot skalbolagsbeskattning.

Upprätta skalbolagsdeklaration

Säljaren kan undvika beskattning enligt skalbolagsreglerna om denne följer reglerna och väljer att upprätta skalbolagsdeklaration. En försäljning av andelar i ett skalbolag skall inte beskattas enligt skalbolagsreglerna om:

 • det sålda skalbolaget, eller säljaren i fråga om handelsbolag, gjort en skalbolagsdeklaration i vilken företagets överskott (eller underskott) redovisas och
 • det, om Skatteverket begär det, ställs säkerhet för skatten som belöper på det sålda skalbolaget vid försäljningstidpunkten.

En skalbolagsdeklaration skall vara Skatteverket tillhanda senast 60 dagar efter det att andelen i skalbolag har sålts eller tillträtts.

Särskilt bokslut

I skalbolagsdeklarationen skall bolagets överskott (eller underskott) redovisas enligt ett särskilt bokslut. Särskilda bokslutet skall upprättas som om det sålda företagets beskattningsår hade avslutats vid försäljningstidpunkten. I särskilda bokslutet, som är del av en skalbolagsdeklaration, skall det sålda företagets avsättningar till periodiseringsfond återföras. Någon ny avsättning får inte göras enligt skalbolagsreglerna.

Ordlista

Skalbolag: Om marknadsvärdet på företagets likvida tillgångar överstiger ett s.k. jämförelsebelopp vid försäljningstidpunkten, bolag som i de flesta fall kräver skalbolagsdeklaration enligt skalbolagsreglerna.

Likvida tillgångar: Kontanta medel, pengar på bankkonto, värdepapper och liknande tillgångar. Som likvida tillgångar räknas också andra tillgångar om följande tre förutsättningar är uppfyllda:

 • tillgångarna anskaffats tidigast 2 år före försäljning av bolag,
 • tillgångarna saknar affärsmässigt samband med den verksamhet som bedrevs 2 år före
  försäljning av bolag och
 • det inte framgår att anskaffningen av tillgångarna skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle kunna säljas efter försäljning av bolag.

Jämförelsebeloppet: Hälften av ersättning för samtliga sålda andelar i bolag.

Vi kan skalbolagsreglerna och kan upprätta skalbolagsdeklaration då vi köper skalbolag av er. Låt oss göra det vi gör bäst; köpa samt utföra likvidation av skalbolag åt er.

Maila oss resultat- och balansrapport så återkopplar vi med en konkurrenskraftig offert inom 2 timmar!

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23