Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

När tillämpas skalbolagsreglerna

När tillämpas skalbolagsreglerna och vad är skalbolag; skalbolagsreglerna tillämpas vid försäljning av skalbolag för att säkerställa bolagets betalning av skatt. Ordet skalbolag har i de flestas öron en negativ klang då de förknippas med ekonomisk brottslighet och ohederligheter. Att förknippa skalbolag med ohederligheter idag bör anses som missvisande då skalbolag är vanligt förekommande och en normal del av ett sunt näringsliv.

Skalbolag definition

Låt oss titta på skalbolag definition; vad definierar ett skalbolag? Ett skalbolag kan vara ett svenskt aktiebolag, handelsbolag eller svensk ekonomisk förening. Ett bolag måste vara skatteskyldigt i Sverige för att kunna definieras som skalbolag. Den officiella definitionen av ett skalbolag lyder enligt följande:

”Om summan av marknadsvärdet på företagets likvida tillgångar överstiger ett s.k. jämförelsebelopp vid tidpunkten för avyttringen är företaget ett skalbolag.”

Till att börja med kan vi klargöra att ett bolag kan få definitionen skalbolag endast vid det tillfälle då det avyttras, d.v.s. det krävs en överlåtelse för att ett bolag ska kunna definieras som skalbolag.

Med likvida tillgångar menas saldot på konto, kontanta medel och andra omsättningsbara tillgångar.

Vidare så krävs det att summan av marknadsvärdet på bolagets likvida tillgångar överstiger ett jämförelsebelopp vid tidpunkten för överlåtelse. Jämförelsebeloppet beräknas som halva den summa man får om man skulle avyttra alla bolagets andelar.

Om vi tittar på skalbolag definition och dess betydelse kan vi sammanfatta det som att om bolagets likvida tillgångar överstiger halva bolagets försäljningsvärde vid en överlåtelse så klassas det som ett skalbolag och skalbolagsreglerna ska tillämpas.

Skalbolagsreglerna för fysisk och juridisk person

Skalbolagsreglerna skiljer sig något gällande fysisk person och juridisk person.

När en fysisk person säljer andelar i ett skalbolag ska vinst tas upp till beskattning som inkomst av passiv näringsverksamhet. Vinster kan inte kvittas mot förluster.

När en juridisk person säljer andelar i ett skalbolag ska hela köpeskillingen tas upp för beskattning som kapitalvinst. Vinster kan kvittas mot förluster.

Skalbolagsreglerna tillämpas inte när fysisk eller juridisk person säljer andel i marknadsnoterade bolag, när ett handelsbolag upplöses eller om andel i bolag anses avyttrad genom konkurs eller likvidation.

För fysiska personer gäller inte heller skalbolagsreglerna om andel i handelsbolag byter ägare t.ex. genom arv, gåva eller annan form av benefikt avtal som resulterar i en negativ anskaffningsutgift.

Ventilen

Det finns en ventil i skalbolagsreglerna som kan tillämpas i fall då det inte känns rimligt att belasta en säljare av skalbolag med skalbolagsreglerna. Skalbolag ventilen kan endast tillämpas på den skattskyldige personens begäran i dennes inkomstdeklaration. Prövning och beslut följer sedan rutinerna för den vanliga årliga taxeringen.

Fall då skatteverket anser att ventilen kan tillämpas kan t.ex. vara generationsskifte i bolag, motiverad nödvändig omstrukturering eller återköp på grund av avtalsbrott. Ventilen kan även tillämpas när aktörer som bistår ägare av bolag med snabbavveckling köper bolag.

Upprättas en skalbolagsdeklaration ska inte heller skalbolagsreglerna tillämpas. En skalbolagsdeklaration ska inkomma till skatteverket senast 60 dagar efter det att andelar i skalbolag har bytt ägare. Det är sedan upp till skatteverket att avgöra om det vill begära en säkerhet för skalbolagets betalning av skatt.

Vi kan skalbolagsreglerna och kan upprätta skalbolagsdeklaration då vi köper skalbolag av er. Låt oss göra det vi gör bäst; köpa samt utföra likvidation av skalbolag åt er.

Maila en resultat- och balansrapport på ditt bolag till info@likvidationer.com så återkommer vi med en konkurrenskraftig offert inom två timmar!

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23