Inlägg om avveckling och likvidation

Vi finns här för dig när du behöver hjälp att avveckla ditt bolag.

Vad är skillnaden mellan en tvångslikvidation och en frivillig likvidation

Likvidera ett aktiebolag kan man göra av en mängd olika anledningar. Det kan bero på att företaget inte blev tillräckligt vinstdrivande, att man inte nådde målen eller att bolaget helt enkelt spelat ut sin roll, man är helt enkelt färdig med det. Det kan bero på att intresset eller engagemanget har svalnat och man vill gå vidare och göra något annat i sitt liv. Orsakerna till en likvidation kan vara många. Det finns två sätt att likvidera bolag på, det som skiljer dem åt är vem som fattar beslut om likvidationen och anledningen till den.

Tvångslikvidation

Det är Bolagsverket eller tingsrätten som beslutar om ett bolag ska tvingas till likvidation. En vanlig föreställning är att tvångslikvidation endast är aktuellt vid konkurs, men sanningen är snarare att ett aktiebolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller alla regler som finns för aktiebolag. En tvångslikvidation kan alltså bli aktuell om:

  • Bolagsverket inte fått in anmälan om behörig styrelse, VD samt särskild delgivningsmottagare.
  • Bolagsverket inte fått in anmälan om revisor i de fall då aktiebolaget har krav på revisor.
  • Aktiebolaget inte lämnat in årsredovisning och i förekommande fall revisionsberättelse inom 11 månader från räkenskapsårets utgång.
  • Bolaget byter redovisningsvaluta till svenska kronor och då inte uppnår, eller inom 6 månader inrapporterar, ett registrerat aktiekapital om 50 000 respektive 500 000 kronor för privata aktiebolag respektive publika bolag.
  • Ett aktiebolag minskat aktiekapitalet under 50 000 respektive 500 000 kronor.

Tingsrätten kan besluta om tvångslikvidation om bolagets eget kapital är förbrukat eller om det enligt bolagsordningen är skyldigt att gå i likvidation.

När Bolagsverket startar en tvångslikvidation så börjar de med att skicka ett föreläggande till aktiebolaget samt till inrikes tidningar. I föreläggandet meddelar de vilka brister aktiebolaget har. För att förhindra likvidation då så måste aktiebolaget åtgärda bristerna inom den tidsram som angavs i föreläggandet.

Vid en tvångslikvidation som inleds av Bolagsverket och som aktiebolaget inte lyckas stoppa genom att åtgärda bristerna, blir aktiebolaget skyldig att betala 2700kr till Bolagsverket för omkostnader.

Frivillig likvidation

Vid en frivillig likvidation är det aktiebolagets ägare och styrelse som beslutar om likvidation. Beslutet ska fattas på bolagsstämman och bolaget träder i frivillig likvidation omedelbart då det är beslutat eller på det datum man beslutar om.

Förfaringssätt vid frivillig likvidation

Styrelsen eller aktieägaren ska skriva ett förslag till beslut om frivillig likvidation. Detta förslag skall bifogas kallelsen till bolagsstämman. Förslaget ska innehålla anledningen till likvidationen samt eventuella alternativ, från vilket datum likvidationen ska gälla, beräknad tidpunkt för skiftet, beräknad storlek på skiftesbeloppet samt eventuellt ett förslag på likvidator. Om bolagsstämman inte samtidigt behandlar årsredovisningen så ska ytterligare handlingar bifogas till förslaget, se Bolagsverkets hemsida. Förslaget ska finnas tillgängligt för aktieägarna ett tag innan bolagsstämman för att beslut ska kunna fattas.

Bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation samt utser någon att via blankett nr 832, anmäla beslutet till Bolagsverket som ska registrera likvidationen. Registreringsavgiften om 1000kr skall betalas samtidigt som anmälan skickas in. Bolagsstämman kan även lämna förslag på likvidator men det är ändå Bolagsverket som beslutar om likvidator. Till anmälan skall bifogas ett protokoll från bolagsstämman där beslutet om att försätta aktiebolaget i frivillig likvidation framgår. Om man lämnat förslag på likvidator skall även dennes meritförteckning bifogas. Om likvidationsbeslutet gäller omedelbart och inte ett senare datum så kan anmälan om frivillig likvidation inte återkallas.

Likvidatorn företräder sedan aktiebolaget under hela likvidationsprocessen.

Alternativ till frivillig likvidation

Det är en del arbete med att försätta att aktiebolag i frivillig likvidation. Ett alternativ är snabblikvidation vilket vi erbjuder. Det innebär att ni säljer aktiebolaget åt oss och vi likviderar bolaget istället. Läs mer om hur vi kan hjälpa till med frivillig likvidation här.

Har du några frågor?

Kontakta oss gärna.

Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

info@likvidationer.com
08-23 01 23